Stanovy spolku

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s.

 

Čl. I

Název a sídlo

 

1.1. Název spolku je Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s.

(dále jen „spolek“).

2.1 Sídlo spolku je na ulici Farského 481/20, 664 34 Kuřim.

3.1 Anglický ekvivalent názvu spolku je  KuřiMaTa Center for Parents and Children.

 

Čl. II

Účel spolku

 

2.1. Účelem spolku je vytváření veřejného prostoru pro sdružování rodin s dětmi a to v prostorách Mateřského a rodinného centra KuřiMaTa. Účelem spolku je především posílení role rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti.

 

Čl. III

Hlavní činnosti spolku

 

3.1. Hlavním cílem činnosti spolku pro naplňování poslání je provozování mateřského a rodinného centra jako zařízení komunitního a integračního typu a dále jako zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti do 6 let, členů spolku.

3.2. Specifickými cíli činnosti spolku, které vedou k naplnění hlavního cíle a poslání spolku jsou:

a)      iniciování a podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy, prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva (především rodinám s dětmi) k aktivní seberealizaci,

b)      získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života,

c)      poskytování služeb pro rodiny s dětmi – organizovaná i neorganizovaná činnost (např. hlídání dětí, provoz zájmových útvarů, kroužků, kurzů, seminářů, besed a přednášek, provoz herny, půjčování knih a časopisů s rodičovskou tematikou, organizování dětských akcí pro veřejnost, zejména karnevalů, soutěží, divadelních představení, burzy hraček a dětského oblečení, jarmarků dětských výrobků apod.) a veškerá podpora a propagace všech činností, které mohou podnítit rozvoj smysluplné činnosti dětí ve volném čase, dále informování o těchto aktivitách prostřednictvím webových stránek spolku,

d)     vzdělávací činnost, která bude zaměřena na podporu rodin s dětmi či na vzdělávání pracovníků spolku,

e)      posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy,

f)        umožnění rodičům s dětmi vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí, předávat si zkušenosti,

g)      podpora budování aktivního vztahu k vlastnímu městu a okolí, podpora zapojování mladých rodin s dětmi do společenského života v Kuřimi,

h)      skrze aktivity pořádané pro celé rodiny stmelovat členy spolku,

i)        podporou „Úmluvy o právech dítěte“ sledovat oprávněné zájmy dětí ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

 

Čl. IV

Vedlejší činnost spolku

 

4.1 Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Jedná se zejména o:

a)      pořádání cvičení a herniček pro děti a výtvarných dílen,

b)      pronájem prostor.

4.2 Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. III. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

Čl. V

Členství ve spolku

 

5.1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

5.2. Členství vzniká registrací písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku, je-li stanoven členskou schůzí.

5.3. Dokladem členství je potvrzení o členství ve spolku.

5.4. Čestné členství – čestný člen má veškerá práva a povinnosti člena. O vzniku čestného členství rozhoduje členská schůze. Čestné členství se uděluje fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činností, které jsou v souladu s cíli sdružení. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas. Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze z rozhodnutí členské schůze, poruší-li nebo ohrozí-li svým chováním dobrou pověst spolku. Čestný člen má právo zúčastnit se všech akcí sdružení a zasedání. Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů sdružení.

5.5. Zánik členství:

a)      vystoupení člena písemným oznámením,

b)      úmrtím člena,

c)      u právnické osoby jejím zrušením,

d)     zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,

e)      zánikem spolku.

Čl. VI

Práva a povinnosti členů

 

6.1. Člen má právo zejména:

a)      účastnit se členské schůze spolku,

b)      volit a být volen do orgánů spolku,

c)      obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

d)     být informován o činnosti spolku,

e)      využívat všech služeb spolku, účastnit se přednostně akcí organizovaných spolku,

f)       podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů.

6.2. Člen má povinnosti zejména:

a)      řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku,

b)      jednat ve shodě se zaměřením a cíli spolku,

c)      aktivně se podílet dle svých možností na plnění cílů spolku, jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci,

d)     řádně a odpovědně vykonávat funkce v orgánech spolku,

e)      platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny členskou schůzí.

 

Čl. VII

Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou:

7.1. Členská schůze

7.2. Předseda

7.3. Revizní komise

7.4. Pokladník

 

Čl. VIII

Členská schůze

 

8.1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)      schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)      volí předsedu spolku, revizní komisi a pokladníka,

c)      schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

d)     určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e)      schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f)       rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g)      rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h)      rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

i)        rozhoduje o zániku spolku.

8.2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

8.3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o dni a čase konání zasedání členské schůze jakožto kde zasedání proběhne, zasílá předseda členům spolku elektronickou poštou na kontaktní e-mailovou adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 14 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

8.4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

8.5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň jedna třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

8.6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

8.7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Čl. IX

Předseda

 

9.1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

9.2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 2 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby. Na svou žádost může z funkce odstoupit.

9.3. Předseda je povinen:

a)         svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 8 odst. 8.3. těchto stanov,

b)        vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku; předseda provádí zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku, které byla schváleny členskou schůzí; seznam členů spolku je uložen u předsedy a nebude zpřístupněn,

c)         archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d)        jednou za 2 roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

           

Čl. X

Revizní komise

 

10.1. Revizní komise je tvořena nejméně jedním členem, jehož volí či odvolává členská schůze.

10.2. Revizní komise dohlíží nad hospodařením spolku, upozorňuje členskou schůzi na nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí 1x ročně. Revizní komise je volena na 2 roky. Na svou žádost předsedovi může člen revizní komise odstoupit.

10.3. Po zasedání členské schůze podává komise zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

 

Čl. XI

Pokladník

 

11.1. Pokladník je volen a odvoláván členskou schůzí na dobu 2 let. Na jeho žádost předsedovi může z funkce odstoupit.

11.2. Pokladník spravuje finance spolku a vede záznamy o příjmech a výdajích spolku.

 

Čl. XII

Majetek a hospodaření spolku

 

12.1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

12.2. Zdroje majetku jsou zejména:

a)      dary a příspěvky fyzických a právnických osob

b)      účelově zaměřené granty a dotace

c)      příjmy z činností při naplňování cílů spolku

d)     členské příspěvky

12.3. Příjmy spolku slouží k zabezpečení činnosti, která je v souladu s hlavními a specifickými cíli spolku. O konkrétním použití rozhoduje předseda.

12.4. Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

12.5. Hospodaření se uskuteční podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 

Čl. XIII

Zánik spolku

 

13.1. Spolek zaniká:

a)      rozhodnutím členské schůze,

b)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze,

c)      pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů.

13.2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

13.3. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Čl. XIV

Závěrečná ustanovení

 

14.1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.

14.2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na orgány s peticemi.

14.3. Toto aktuální znění stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 5. 9. 2016.

 

Účinnost od 6. 9. 2016.

V Kuřimi dne 5. 9. 2016.

Schváleno Valnou hromadou dne 5.9.2016.

Zapsal: Ing. Barbora Hlouchová

Ověřil: Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D.

Ověřil: Ing. Miroslava Hortová; předseda